cialis prijs viagra pillen viagra voor vrouwen kamagra gel viagra prijs

levitra bestellen viagra bestellen viagra generika online cialis generika kamagra 100mg kamagra online viagra generika levitra 20mg lovegra kaufen levitra 20 mg tadalafil 20mg cialis bestellen priligy dapoxetine levitra generika cialis ohne rezept levitra generika kamagra bestellen cialis generika kamagra tabletten kamagra oral jelly kamagra shop levitra generika viagra bestellen viagra generika cialis kaufen kamagra tabletten kamagra bestellen

AKILLI BİNALAR - AKADEMYA EKOLOJİK MİMARLIK LTD

woolrich canada belstaff motorcycle jackets moncler vancouver barbour jacket duvetica canada uggs canada peuterey jacket woolrich parka timberlands canada parajumpers gobi timberland boots women duvetica outlet parajumpers outlet moncler canada timberland boots timberland canada ugg canada parajumpers canada barbour canada woolrich clothing canada goose vest canada goose vest sale moncler jackets ugg winter boots belstaff canada peuterey canada

ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

cialis prijs viagra pillen viagra voor vrouwen kamagra gel viagra prijs

cialis prijs viagra pillen viagra voor vrouwen kamagra gel viagra prijs

HABER ARA


Gelişmiş Arama

cialis prijs viagra pillen viagra voor vrouwen kamagra gel viagra prijs

EN ÇOK OKUNANLAR

cialis prijs viagra pillen viagra voor vrouwen kamagra gel viagra prijs

AKILLI BİNALAR

AKILLI BİNALAR

Tarih 29 Mart 2010, 23:26 Editör

EKOLOJİK YAPILAR

Yuzyılımızda yapılan çalışmalar, ağırlıklı olarak, insan beyinlerinin mukemmel yapısını taklit eteye yöneliktir. Akıllılık gibi inasna özgn" bir kavramın, yapı düzeyinde sorgulanmaya başlaması da bu çalışmalardan biridir. Ancak; konu ile ilgili uygulamalara bakıldı??nda; elektronik donanıma sahip olan tnm yapıların " akıllı bina" olarak adlandır?ldı?? görnlmektedir. Bu nedenle, "akıllı bina" olarak adlandır?ldı??; bu kavramın özellikle nlkemizde pek do?ru alg?lanmadı?? görnlmektedir. Bu nedenle, "akıllılık" ve "akıllı bina" kavramlarını tekrar irfelemekte fayda vardır.

"Akıllılık", sözlnk anlamı olarak; " belli seviyenin üzerinde olma ya da değişen durumlara uyum saşlayabilme yeteneği" anlamına gelmektedir."Akıll? binalar" ise; "Akıll? Binalar Enstitnsn"nnn tanımıyla; "strüktür, siste, servis ve yönetimden olu?an dört temel unsur ve bunlar arasındaki iletişim yoluyla, nretken ve ekonomik bir ortam saşlayan yapılar"dır. Akıll? binaların temel amac; insanoğlunun değişen ihtiyatlarına uyum saşlamak; enerjnin minimum kullanımının yanında, optimum düzyde sistem i?letimi ve kontor sa?lmaktır. Söz konusu akıllık; binanın tasarımı, alt yapıs? ve donanım elemanlarından başlayarak; i?letimine kadar sren bir akıllık halidir.

Günnmnz insanının yoğun ve hareketli temposuna ba?l? olarak; iş ve ya?am mekanlarında "hayatı kolayıtır?c? "ve aynı zamanda nst düzeyde ya?am konforu sunan" mekanlara ihtiyat duyulmaktadır. Tnm bu verilere ba?l? olarak; yapıların kapasite, ?ekil ve fonksiyonları da eskisine göre tok daha sofistike bir hal almıştır. +yle ki, teknoloji kavram bina tasarım snrenin temel taşlarından biri haline gelmiştir. Tam bu noktada, bir dizi teknolojik töznme uyumlu şekilde tasarlanan ve inıa edilen akıll? binalar, günnmnznn "moda kavramı" olarak, nlkemizde de adından s?kta söz ettirmeye başlamıştır.

Aslında binalarda saşlanan ak?ll?lık; kullanıcların talaepleri ve geresinmeleri do?rultusunda, tevresel faktr÷ler de dikkate alınarak kurgulanmış olan "senaryolar"?, teknoloinin desteği ile hayata getirilmesinden ba?ka bir?ey değildir. +nemli olan, senaryoların sa?l?kl? belirlenmesidir ki, burada disiplinler arası yakla??m oldukta ÷nem kazanmaktadır. Mal sahibi mimar, mnhendisler, ynklenici ve kullanıc?nın katılımıyla olu?turulacak kurgu, sonut nrnnnn verimini etkileyecek en ÷neml unusurdur.

Bununla birlikte; pek tok mimar, mnhendis ve hatta müteahite g÷re bu kavram, farkl? konseptlerde ele alınmaktadır. Mimarca "ak?ll?l?k" temel olarak; binanın konumlandı?? yerin topografyası, iklimsel verileri ve kentsel konumu ile; kullan?c?ların talep ve ihtiyatlarnın do?ru belirlenmesi sayesinde saşlan?r. Tasam sürecine katılan disiplinler arasında, kulan?c? ile birebir diyalo?a giren ve onların ÷zel talep ve ihtiyatların? belirleyen ki?i mimardır. Bu, basit gibi g÷rennen, anak gertek anlamda " ak?ll?ca kararlar" ?n alımasın? saşlayan en ÷nemli girdidir.

G÷rnldnın gibi, buraya kadar, bu tn yapıların herhangi bir bina tasarlamaktan fark? yokutr. Ancak: günnmznnn sosyo-ekonomik koğulların?n bizleri "i? odakl? ya?amlar"a do?ru snrnklemesi; "bilgi teknlojisi kullan?mışn yaygınla?ması", buna ba?l? olark " günlnk ya?am s?tandartlr? konusundaki beklentilerimizin farkl?l??ması" ve malesef pek azımızın dikkate aldı??; bizleri ve bizden sonraki nesilleri ?iddetle tehdit eden, "do?al enerji kaynakların?n yetersizliği" konuları tasarım sürecinin yeni girdileridir.

Mimar; bina kntlesine parsel üzeride konumlandırma ve y÷nlendirme a?amasından, cephe kaplama malzemelerinin setimine kadar, güne? ve rnzgar enerjisi gibi do?al kaynaklardan optimum ÷ltnde ararlanma do?rultusunda kararlar almalıdır.

B÷ylelikle, elektro-mekanik sistemlere olan greksinim en az düzeye indirgenmeli ve teknoloji desteği binya ancak "tasarımı gncnnnn yetmedi?i noktada" dahil olmalıdır. Ancak bu sayede "ak?ll?ca tasarım" ya da "mimarca ak?ll?l?k"tan s÷z edilebilri. Ak?ll? binaların karma??k tasarm süreci iterisinde, ÷zellikle makina ve elektronik mnhendisleri bu snrece, alı?alagelmi? konumlarından tok daha aktif olarak katılmaktadırlar. Bu da, teknoloji desteğinin, yaşadı?mız mekanlara adaptasyonunun saşlanması ?eklinde olmaktadır.

Genel olarak, "Bina Otoasyon Sistemleri" (BOS) olarak adlandırlan; iklimlendirme, aydınlatma sistemleri kapalı devre kamera sistemi kartl? giri? sistemleinin, birbirleri ile "entegrasyonu" sa?anarak senaryolar hayata getirilir. Bu sistmler sayesinde; bir yandan " rutin i?ler otomati?e başlanarak" hayatı kolayla?tır?c? t÷znmler elde edilirken, di?er yandan "az sayıda personel, az miktarda enerji ve en az zamanda kayb? ile en nst düzeyde kalite" sa?lanmış olur.

Geni? kapsaml? yapılar?n y÷netim sistemi temel olarak, binan?n belli noktlar?na, birbirleri ile iletişim kurabilen, "ak?ll?
kontrol ayg?lar?"n?n yerle?tirilmesiyle sa?lan?r. A? içindeki her nokaya, fonksyon kontrolnnn s?layan derecede k?ll?k ynklenmiştir ve bu noktalar?n sa?sın?n, " binaak?ll?k derecesi" ile orantıl? oldu?u d÷rn?n genel bir kabul g÷rmektedir. Yapın?n foksiyonu ve güyükln?n dikkate alınaraki bu noktalara manuel ya da bilgisayar kontrolnnde otomatik talimatlar verilebilir. +rneğin, ?s? ve ???k sens÷rleri, enerji kaybın? ÷nlemek amac?la; dı?ar?dan gelen ???k ?iddetine g÷re uygun ???k seviyesini kendisi seter, hangi odada insan varsa yaln?z oradaki ???klar yanar; hatta yaln?z oradaki telefon talar. Is? seviyesi bo? odalarda dn?er; kullan?lmakta olan mekGnlarda konfor ?artlar?n? sa?lyaca düzeyde ynselir. Bu gibi t÷znmler sayesinde enerji giderleri yklaşık olarak 50 ran?nda azaltılabilmektedir. Bu temel sistemlerin yan?nda, bir binayı ak?ll? yapan ÷zelliklerden biride donan?m elemanlar?dır. Çcuklu?umzda hemen hemen hepimizin yapt???; "2000 de nasl bir hayat hayal ediyorsunuz" konulu resimlere tizdişimiz robot hizmettiler, ynrnyen bantlar ya da uzay yolu filmlerinde g÷rdn?nmnz ve bize adeta ntopya gibi g÷rnnen teknoloji geli?melerin toğu günlnk ya?ant?mızdaki yerlerini toktan almışlardır. Otomatik bulaşık toselli kapılar...

Günmnzde artık, geli?mi? cep telofonlar? ve bilgisayarlar sayesinde, internetten kumnda edilebilen "ak?ll? f??r?nlar"i içindeki eksi malzemeleri alg?layıp nternet arac?l???yla marketten sipari? verebilen ve üzerindeki optik okuyucularla g?dalar?n son kullanma tarhini kontrol edebilen "ak?ll? buzdolapar?"; tama??rlar?n kirlilik derecesine g÷re programın? kendisi setip; gerekirse çalışmasın?n durduran ve g÷ylelikle enerji tasarrufu sa?layan " ak?ll? tama??r makineleri" evlerimizdeki verilerini almaya başladılar bile. Bir anlamda, artık nerede olursak
olalım, evimize ya da ofisimize sadece, "internet uzakl???nda"y?z.

mÖStandart hale gelmeli mi?

Merkezi bir sistem sayesinde ak?ll? binalar olu?turuluyor. Ak?ll? binalar kullan?c?lar?na farkl? bir ya?am bitimi sa?l?yorlar. Günnmnzde her binada nasıl elektrik tesisatı standart haline geldiyse gelecekte de ak?ll? bina tesisatı standart haline gelecek. Çünkü standart olacak. Neler olacak;

Gnvenlik network ile entegre olacak.
Evdeki tn cihazlar sisteme entegre edilecek ve yakında ve uzaktan kontrol kolayla?acak.
Ak?ll? binalar ekonomik atıdan avantajlar sa?l?yacak.
Ak?ll? avler daha tok talı?an insanlar?n i?ini kolayla?tıracak. Çünkü zaman tasarrufu sa?l?yor. Ebeveynler i?yerlerinden evdeki tocuklar?n? izleyebilecekler. Ak?ll? binalar hem kablolu hemde kablosuz olarak talı?abiliyor. ?htiyatlara g÷re esnek ÷zellikler sa?layabiliyor.
Ak?ll?l?k binalar?n bza? ÷zellikleri

• Isınma sistemleri, elektrik ve elektronik ev aletlerinin kontroln
• Enerji kullan?mında ekonomi sa?layan zaman ayarlayıc?lar?n?n y÷netimi
• Ev iti ve ev dı?? g÷rnntn ileti?i?mi
• Bahte sulama, tevre ayd?nlatma ve havuz kumanda sistemleri
• Entegre gnvenlik sistemleri
• Yüksek h?zda Internet
• Dijital uydulu TV, radyo

Bir komutunuz ile ???klar yanacak, parmak iziniz ve g÷z irisiniz ile evinizi, sizi tan?yacak. Ses tonunuz ile komutlar?n?z? tan?yacak.

Geli?tirilen teknolojiler bizi nereye başlayacak, hayatımıza hangi yeni alışkanl?klar girecek?

Teknolji ile var olan alışkanl?klarımız gidecek belki hit dn?nnmedişimiz alışkanl?klar ile tan??aca??z. Ama tnm bunlar hayatımızı kolayla?tırarak bize büyük zaman kazand?racak.
Teknolojik geliğimin bu h?zla gitmesi ile en yaygın ve en verimli şekilde kullanmaya, 2010 yıllar? arasındaki d÷nemde başlayaca??mızı ÷ng÷rnyor. Çünkü hennz dnnyan?n büyük bir k?sm? dijital teknolojilerden yeterince yararlanamıyor.

Dijital teknolojilerle tan??t???m?z yeni olanaklar, yeni hizmetler elektrik, su, tv yayın? gibi standart olarak kabul ettişimiz, toğu kez varl???n? dn?nnmedişimiz altyapı hizmetlerine d÷nn?memi? durumda. Tnm sistemlerin birbirleri ile tam entegrasyon halinde talı?abilmesi itin yeni hizmetlerin planlanması gerekiyor. ?u andaki birtok teknoloji yoksunu evler teknoloji ile ku?atılarak ak?ll? ev dedişimiz ortamlara gelecek. Aslında Ak?ll? Evler ve Dijital Ev E?yalar? sadece mekGnlara yapılan teknik donan?mlar. ?nternet erişimli tama??r makinesi, buzdolab?, mikrodalga f?r?n, klima...

B÷ylece ÷rneğin yeni tıkan bir kuma??n y?kama programın? tama??r makinenize ynkleyebiliyorsunuz. Yakın gelecekte ise bu cihazlar?n birbirine bir a? ile ba?l? olacak ve onlar? uzaktan, ÷rneğin Web üzerinden veya cep telefonunuzdan verdiğiniz bir konutla kumanda edebileceksiniz. Buzdolab? üzerindeki LCD ekranda TV izlemeniz, ?nternetten mutfak alı?veri?inizi yapman?z, yemek tarifleri alman?z, beyaz e?yalar?n?z?n tnmnnn programlaman?z mnmknn olacak. _stelik buzdolabın?zdaki yiyeceklerin listesin, otomatik alarak eksik olanlar? sipari? verebileceksiniz. Her odada bir terminalin bulundu?u ev a?lar? ile y÷netilen ak?ll? evler de bugünnn teknolojisi ile mnmknn.

Gelecekte ise burada sayd???m?z tnm dijital teknolojileri evin standart bir gerekliliği gibi kullanacaksın?z. ?nternet ba?lantıl?, büyük ekran HDTVler, dijital yayınlar standart olacak. B÷ylece tv programlar?n? ve atıklamalar?n? iteren tv derginizi yine tv ekran?ndan okuyabilecek, tv seyrederken size bir e-posta geldi?inde bunun uyar?s?n? ekranda g÷rebilecek ve isterseniz seyretmekte oldu?unuz tv yayın?n? durdurup bu mesaj? okuyabileceksiniz. Bu teknolojiler 2000in ba??ndan beri zaten ÷ng÷rnlnyor; ancak bunlar? gertek hale getirecek ?ey, geni? bant kullan?mın?n yaygınla?mas?, h?z probleminin ortadan kalkmas? ve iterik hizmetleri veren kurulu?lar?n geli?mesi olacak.

AKILLI EVLER HAYATIMIZDA NELER DE???T?RECEK

Aslında ak?ll? ev ile tabir edilen evden ziyade evin içinde kullan?lan teknolojik a??n insan ile bütünle?tirilerek tal??t?r?lmas?. Bu teknoloji ile gelecekte ?unlar değişecek.

Uzaktan Kontrol: Ev sahipleri ev d???ndayken ?nternete ba?lanabilen herhangi bir bilgisayar veya cep telefonu ile ev içindeki tnm elektronik cihazlar?n kontrolnne ulaşabilecek. B÷ylece, ev sakinleri eve gelmeden ÷nce kaloriferler yanacak, s?cak su sa?lanacak, yemek ?s?tılacak. ??yerlerindeki veya ev d???ndaki anne-baba okuldan d÷nen tocuklar?n?n hangi odada neler yaptıklar?n? g÷rebilecek. Gerekirse sesli veya g÷rnntnln i?lem ile iletişim kurabilecek.

Otomatik Ev Yaşam Y÷netimi: Anne-Baban?n çalışma hayatında olmas? ba?l? ba??na bir problem olarak kar??m?za tık?yor. Bunun itin tutulan yard?mc? elemanlar?n yerine uzaktan kontrol ile yapmak mnmknn. Temizlik maddelerinden yiyecek tnketimine, yak?t, su elektrik faturalar?n?n ÷denmesine kadar ev ya?amın?n kesintiye u?ramadan snrebilmesi itin dikkat edilmesi gereken birtok ayr?nt? var. Toplumlar Ak?ll? evlerde ya?amaya ba?lad?kta tnm bu mikro y÷netim ihtiyatlar? ak?ll? ev tarafından gertekle?tirilecek.

+rneğin ak?ll? buzdolab?, içindeki yiyeceklerin tnkendi?ini anlayıp, markete internet kanal? ile sipari? verecek. ?u a?amada insanlar? en tok dn?nndnren konuyu da ak?ll? evlerin bu mikro y÷netim kapasiteleri olu?turuyor. Çünkü s÷z konusu işleri yapabilmek itin sadece sa?lam bir network ba?lant?s? ile donatılmış bir bina değil, bu Networks kullanarak internete ba?lanabilecek ve gerekli i?lemleri yapabilecek ak?ll? buzdolaplar?, ocaklar, tama??r makineleri, kazanlar, sayatlar gerekiyor.

Gnvenlik: Ak?ll? evler ile günlnk ya?amda gnvenlik konusunda daha az endi?e etmelerini sa?layacak sitemler itereceklerini
belirtmek gerekiyor. Ev içindeki otomatik alg?layıc?lar kalp at??lar?ndan, yangına, dumana, gaza kadar her türln tehlikeye kar?? yirmi d÷rt saat tetikte duracaklar. Ak?ll? ev, evsahipleri d??ar?dayken eve girmeye tal??an bir yabac?y?, ???klar? at?p kapatmak, kapılar? tarpmak y÷ntemi ile korkutup kat?rmaya tal??acak. Ak?ll? Evlerin gertek anlamda i?lerlik kazanmas? bu tür evlerin potansiyellerine cevap verebilecek Ak?ll? toplumlar?n kurulmas?na ba?l? Ak?ll? toplum tan?m? ile de toplum ya?amın?n bu evlerde kullan?lan teknolojilere adapte olmas? kastediliyor.

Marketler, evlerin buzdolaplar?ndan gelecek siparişleri alabilecek, tamirciler ev itindeki e?yalar?n hata mesajlar?n? ald?klar?nda harekete geterek sorunu t÷zebilecek, elektrik su idaresi sayatlardan otomatik ÷deme gertekle?tirilmesini sa?layacak teknolojilere adapte olabildi?inde Ak?ll? toplum hayata getmi? olacak.

Teknolojinin hayat?m?za girmesi ile daha az emekle birtok iş yapmaya devam edeceğiz.

D??? giydirme cam cepheli, en az 10-15 katlı, giri?inde kartl? geti? turnikeleri bulunan, resepsiyona kimlik b?rakarak girdiğiniz; merkezi klima sistemiyle s?cakl??? kontrol edilen, kapıs?nda son zamanlardaki moda deyimleriyle "i? merkezi", "plaza" ya da "center" yazan her bina, yine son zamanlardaki moda deyimle "ak?ll? bina" olarak kabul edilebilir mi?

Ak?ll? Bina +nce İçindekileri Rahat Ettirir

D??? giydirme cam cepheli, en az 10-15 katlı, giri?inde kartl?
geti? turnikeleri bulunan, resepsiyona kimlik b?rakarak girdiğiniz; merkezi klima sistemiyle s?cakl??? kontrol edilen, kapıs?nda son zamanlardaki moda deyimleriyle "i? merkezi", "plaza" ya da "center" yazan her bina, yine son zamanlardaki moda deyimle "ak?ll? bina" olarak kabul edilebilir mi?

Bunun cevabın? vermek itin ÷ncelikle bu binalarda tal??anlara, ya?ayanlara, bu binalar? y÷netenlere bazı sorular? sormak gerekiyor. +rneğin pencerelerin atılmas?n?n pek de mnmknn olmad??? bu binalarda a??r? s?caktan, havas?zl?ktan ya da a??r? serinlikten ?ikayet ediliyor mu?

Klima sistemleri gereksiz saatlerde tal???p gereksiz enerji tnketimine yol atarken, gerekli oldu?u saatlerde duruyor mu?

Yazdan k??a, k??tan yaza geterken d??ar?dan bir mndahaleye ihtiyat duyuluyor mu? Bu binalar? y÷netenler her gün nedenini bilmedikleri ?ikayetleri cevaplamakla, arızalar? ve aksakl?klar? ortaya tıkartmakla m? u?ra??yorlar?

Yangın ve gnvenlik sistemleri tehlike durumlar?nda ne gibi ÷nlemler alabiliyor?

??te bu tür sorulara verilen yan?tlar, bir binan?n "ak?ll?" olup olmad???n? belirliyor. Çnnkn ÷ncelikle itinde ya?ayanlar?n konforunu art?ran, gnvenliğini sa?layan ve enerji maliyetlerini ÷nemli ÷ltnde dn?nren binalar, "ak?ll? bina" olarak kabul ediliyor.

+rneğin HVAC (Heating, Vantilating, Air Conditioning) olarak adland?r?lan ?s?tma, havaland?rma, iklimlendirme sistemlerinde binan?n s?cakl??? teğitli b÷lgelere yerle?tirilen klima santralleriyle kontrol ediliyor. Kntnk binalarda s?cakl?k her klima santralinin üzerine tak?l? basit bir termostatla ayarlan?rken, büyük hacimli binalarda bu klima santrallerinin merkezi bir bilgisayardan kontrol edilmesi gerekiyor.

Ancak merkezi kontrol de binan?n her tarafın?n s?cakl???n?n eğit düzeyde olmas?n? sa?layamıyor. S?cakl?k tek noktadan kontrol edilmeye tal???l?p; ÷rneğin 21 derecede tutulmak istendi?inde binan?n her tarafın?n ayn? derecede tutulmas? mnmknn olmuyor. Bir taraf daha fazla güne? ald???nda, bir katta tal??an insan sayıs? daha fazla oldu?unda ya da bir b÷lnmdeki bilgisayar sayıs? farkl? oldu?unda, güneğin, insanlar?n ve bilgisayarlar?n yayd??? ?s? nedeniyle s?cakl?k ynkseliyor. Bu nedenle merkezden kontrol edilen her kliman?n, ayn? zamanda ?s?tt??? ya da soğuttu?u b÷lgenin s?cakl???na g÷re kendini ayarlamas? gerekiyor. Bu ayarlama da her kliman?n ?s?tt??? b÷lgeye ayr? ayr? konulan kontrol÷rlerle sa?lan?yor. E?er o b÷lgenin s?cakl??? camlardan giren güne? ???nlar?, insan, ya da bilgisayar say?s? nedeniyle istenilen düzeye geliyorsa klima santralinin daha az çalışmas?, s?cakl?k dn?nk düzeyde kal?yorsa daha tok çalışmas? gerekiyor.

Tabii her klimay? s?cakl?k dnzeyine g÷re tal??t?r?p durduran her kontrol cihaz?n?n da yine merkezi bilgisayara ba?l? olmas? gerekiyor. B÷ylece her noktan?n s?cakl??? tek merkezden izlenebildi?i gibi her noktan?n s?cakl??? da istenilen dnzeye ayarlanabiliyor. Bu sayede ÷rneğin ayn? katta bir k÷?e 22 derecede, bir ba?ka k÷?e ise 15 derecede tutulabiliyor. Bu sistemlerde elbette yaz-k?? ayar? da yine merkezi bilgisayar tarafından kontrol diliyor.

Programa girilen verilerle it mekanlar itin yaz ve k?? s?cakl?klar? belirleniyor, d?? hava s?cakl???na g÷re, klimalar?n ?s?tma ya da soğutma yapmas? sa?lan?yor.

Ak?ll? binalarda klima santrallerinin çalışma saatleri de yine merkezi bilgisayar arac?l???yla denetleniyor. +rneğin binan?n bir katında i?e sabah 9:00da ba?lan?yorsa, o kattaki klima saat 8:00de tal??maya ba?l?yor ve insanlar gelene kadar ortamın s?cakl??? istenilen dnzeye getiriliyor. Ak?am iş tık?? saatine ya da gece tal??ma dnzenine g÷re de her katın hatta her b÷lümün s?cakl??? istenilen dnzeyde tutuluyor, insanlar?n bulunmad??? saatlerde klimalar devre d??? b?rak?larak enerjinin bo?a harcanmas? ÷nleniyor.

Tabii bu arada ?s?tma ya da soğutma yapıl?rken binada iyi bir havaland?rma sa?lanabilmesi itin havaland?rma kanallar?nda dola?an havan?n belirli oranlarda d??ar?dan alınan taze havayla kar??t?r?lmas?, bu kar???m?n ortamdan alınan toz, sigara duman?, koku vb. kirleticilerden ar?nd?r?lmas? itin filtrelerden getirilmesi, son a?amada da istenilen s?cakl??a getirilip katlara da??tılmas? gerekiyor. Tnm bu i?lemleri yaparken en ynksek konforu ve tasarrufu sunan, buna kar??l?k kontrol edilmesi, ayarlar?n?n deği?tirilmesi en kolay olan sistemler "ak?ll? sistemler" olarak adland?r?l?yor.

Bir binan?n "ak?ll? bina" olarak nitelendirilebilmesi itin yaln?zca "?s?tma, havaland?rma, iklimlendirme" sisteminin ak?ll? olmas? yetmiyor. Kartl? geti? sisteminin, yangın alg?lama ve alarm sisteminin, gnvenlik sisteminin, ayd?nlatma sisteminin hatta asans÷rlerinin bile "ak?ll?" olmas?, ayr?ca bu sistemlerin tnmnnnn birbiriyle entegre edilerek tek merkezden kontrol edilebilmesi gerekiyor. +rneğin yangın alg?lama ve alarm sistemlerinin "adressiz", "adresli" ve "Ak?ll? dedekt÷rln" teğitleri bulunuyor. Adressiz sistemler yaln?zca binada yangın t?kt??? alarmın?n verip bunun yerini bildirmezken adresli sistemler yang?n?n ba?lad??? noktay? gnvenlik merkezindeki ekranda g÷sterebiliyor.

Ak?ll? dedekt÷rln sistemlerde ise dedekt÷rnn kendisi yang?n oldu?una karar verip, adresiyle birlikte tok k?sa bir zaman dilimi itinde bunu merkezi bilgisayara bildirebiliyor. Bir binan?n gertekten ak?ll? olup olmad???, ba?ka bir deyi?le tnm bu kontrol sistemlerinin birbirleriyle entegre olarak tal???p tal??mad??? da i?te bu noktada ortaya t?k?yor. Entegre kontrol sistemiyle donatılmış bir binada bir tehlike an?nda, ÷rne?in yang?n alg?lay?c?lardan yang?n sinyali alınd???nda olayın tam yeri gnvenlik merkezine bildirilirken otomatik olarak yang?n t?kan katta anonslar yapılabiliyor, kilitli yang?n kapılar? kendiliğinden at?labiliyor, asans÷rler kendiliğinden zemin kata inip itinde kimseyi hapsetmeden durabiliyor, ilgili kattaki elektrikli cihazlar?n devre d??? kalmas? sa?lanabiliyor; k?saca tehlike an? itin belirlenen senaryolar, merkezi bilgisayar tarafından yerine getirilerek olas? tehlikelerin en az zararla atlat?lmas? sa?lan?yor.

Ak?ll? bir binada klima, kartl? geti?-gnvenlik ve yang?n sistemleri birbiriyle entegre edilebildi?i gibi de?i?ik firmalar tarafından geli?tirilen; ayd?nlatmadan, ?s?tmaya kadar birbirinden ayr? tal??an kontrol sistemlerinin birbirleriyle haberle?mesi de mnmknn olabiliyor. "Echelon Bus" ad? verilen ve tnm büyük nreticiler tarafından desteklenen bir protokol sayesinde de?i?ik nreticilerin otomatik kontrol sistemleri ya da otomatik kontrol nrnnleri birbirleriyle uyumlu olarak tal??abiliyor. "At?k sistem" ad? verilen bu tür uygulamalar?n, ÷nnmnzdeki gnnlerde "Ak?ll? binalar?" daha da "ak?l?" hale getirece?ine hit ku?ku yok.

Ak?ll? bir binay? olu?turan sistemlerin birbiriyle entegre edilebilmesi ve tek merkezden y÷netilebilir bir bina otomasyon sisteminin olu?turulabilmesi gnnnmnzde bina sahiplerine san?ld??? kadar büyük bir maliyet de getirmiyor. Klima sistemini, yang?n sistemini, gnvenlik ve kartl? geti? sistemini, geli?tirilen ÷zel yazılımlarla, bir PC nstnnde, Windows NT i?letim sistemiyle y÷netmek, istenen say?da terminalden sistemin izlenmesini kontrol edilmesini sa?lamak mnmknn. Bu olanaklar sayesinde hem kullan?c?lar?n kolayca y÷netebilecekleri bina kontrol sistemleri kurulabiliyor, hem de bu sistemlerin sa?lad??? konfor ve enerji tasarrufu kurulan sistemin k?sa snrede kendini amorti edebilmesini sa?l?yor.

Tasarıma Etkileri Nelerdir?

Ak?ll? bina yapmak itin ÷nce dizayn prosesini ele almak gerekiyor. Dizayn da de?işime uygun olarak yap?lmal?. Koruma
ve emniyet ÷n planda tutulmal?. Mekanik sistemde her y÷nnyle ihtiyatlar? kar??lamal?.

+rne?in ?s? depolama gerekiyor. Binaya ebad?na g÷re kay?p ?s?n?n geri d÷nn?n yap?lmal?. Is? ve gncnn kombine edilmesi tok ÷nemli.

?nsan hayatına etkileri nelerdir?

Ak?ll? evler hayatinizi kolaylastirir, daha rahat hale getirir, enerji tasarrufu sa?lar, gnvenliğinizi artt?r?r, bir parta zeka katar ve e?lenceyi unutmamanizi sa?lar.

Bu sadece tek bir uzaktan kumanda kullanarak televizyonu kumanda etti?iniz gibi ???klar? ve cihazlar?da kumanda etmek kadar kolay olabilir. Di?erleri itin bilgisayar arabirimi kullan?larak hayat tarz?n?za g÷re programlanmış tamamen otomatik bir ev olabilir.

Sadece hayal gncnnnz Ak?ll? Evlerin sizin itin yapabileceklerine s?n?r getirebilir.

Akilli Evler size s?n?rs?z senaryo olanagi sunar, ÷rne?in;

• I??k sens÷rn ile gnne?in bat???n? alg?layarak perdeleri kapama ve iste?e g÷re bahtenin ???klar?n?, kap? giri?inin ?????n?, evdeki ???klar? atma
• Alarmın harekete getirilmesinden sonra hareket sens÷rn ile ortamdaki hareketi alg?layarak iste?e g÷re alarmı tetikleme, gnvenlik ???klar?n? yakma
• Garaj kap?s?n?n at?ld???n? alg?layarak, eve getisi aydinlatma
• Uzun seyahatlerinizde panjur ve pencereleri atarak evi gnneslendirme veya havaland?rma, bahte sulama sistemini tal??t?rma
• Duman sens÷rn ile yang?n? alg?lay?p alarmı tal??t?rma
Ana bilgisayar tarafından y÷netilen ak?ll? ev karma??k bir teknolojik altyap?ya sahip. Evdeki bütün cihazlar?n sizin dilinizden anlamas?n? d???nda makinelerin de birbirleriyle konu?mas? gerekiyor. Bunun itin evdeki teknolojileri kurulum ve bak?m? gertekle?tirecek hizmete gereksinim duyuluyor. Yani sadece ak?ll? nrnnlerle evi doldurmak yetmiyor.

Altyap?n?n kusursuz bir şekilde i?lemesi gerekiyor. Yoksa ak?ll? ev kabus olmaktan ÷te gitmiyor.

Ayakkab?lar?n?z? t?kar?rken evi y÷netin
Evin giri?inde ak?l? kart var. G÷z tan?ma teknolojisi ile eve giriyorsunuz. E?er kom?unuz veya arkada??n?z eve gelip sizi bulamad?ysa ekranda b?rak?lan notu g÷rebiliyorsunuz. Kap?dan girince ayakkab?lar? t?kar?rken mini ekrandan evdeki havaland?rma, ???k, mnzik ve TVye ulaşabiliyorsunuz. Evin itinde kullanaca??n?z her ekranda beüzer bir araynz kullan?yorsunuz.

TezgGhtaki yemek tarifine dikkat edin
Evde en büyük sorunlardan biri ne yemek yapaca??na karar vermektir. Ne yemek yapaca??n?za mutfaktaki yemek ar?ivinden karar verdikten sonra yemek tarifini tezgaha yans?m?? şekilde buluyorsunuz. Yemekte kullan?lan malzemeler ve miktar?n? tezgah?n nstnnde g÷rnp sesle verece?iniz konutlarla ba?ka bir yeme?i tercih edebiliyorsunuz.

Dezavantajlar? nelerdir?

Hayat?m?za katt??? bunca yenili?e ra?men, ak?ll? bina kavramı bazen olumsuz sonutlara da neden olabilmektedir. +zellikle, iklimlendirme sistemlerinin sa?l?kl? dnzenlenmesi sonucu olu?an ve "hasta bina senromu" olarak adland?r?lan sa?l?k sorunlar? ( ba? d÷nmesi, mide bulanmas?, adaptasyon gntln?n gibi ) toğunlukla ofis ortamlar?da s?kta kar??m?za t?kmaktad?r. Bina itindeki ?artland?r?lm?? havan?n sisteme, HRV nniteleriyle ve kontrolln olarak giri?inin sa?lanmas?yla bu sorun giderilmeye tal???lmaktad?r.

Bir ba?ka sorun ise; tamamen elektronik donan?ma sahip bu tür binalardaki, "eri?ilebilirlik" konusudur. A? sistemindki herhangi bir aksama sonucunda, ya?d???m?z mekanlar interrnet üzerinden her k÷?esine kadar d??ar?ya at?k hale d÷nn?ebilmektedir. Bu, evlerimizde ÷ncelikli olarak sa?lamaya tal??t???m?z "mahremiyet" duygusunu tehdit eden bir tehlikedir.


Bununla birlikte; bilgisayar sisteminin bir plan t÷ktn?nnde di?eri devreye girecek şekilde programlanmas?, gnvenlikli br şekilde kurulmas? ve sistemin uzman ki?iler taraf?ndan i?letilmesi sa?lanarak bu sorun giderilebilmektedir.

?terdeki teknik donan?mlar ve ak?ll? ayg?tlar nedeniyle , "kullanma klavuzu ile birlikte sat?lan" bu ya?am mekGnlar?n?: hennz cep telefonu kullanmaya bile adapte olamamı? kimseler taraf?ndan nas?l kullan?laca?? ise bir di?er ÷nemli konudur.

_zerinde onlarca dn?me bulunan bir "kumanda aletiyle ya?amaya al??mak"; en k÷tnsn kumanda aleti kaybodu?unda "aptal bir bina" ile ya?amaya al??mak do?rusu katlan?l?r gibi olmayacakt?r. Bu nedenle, nlkemizdeki bazı ak?ll? bina uygulamalar?nda kullanma klavuzuna ek olarak; 24 saat yayın yapan " ÷zel TV kanallar? "!olu?turularak t÷znm aramaya tal???lmaktad?r".

Maliyete etkisi?

Ak?ll? bina yapmak itin ÷nce dizayn prosesini ele almak gerekiyor. Dizayn da de?i?ime uygun olarak yap?lmal?. Koruma ve emniyet ÷n planda tutulmal?. Mekanik sistemde her y÷nnyle ihtiyatlar? kar??lamal?.

+rne?in ?s? depolama gerekiyor. Binaya ebad?na g÷re kay?p ?s?n?n geri d÷nn?n yap?lmal?. Is? ve gncnn kombine edilmesi tok ÷nemli. Ak?ll? binan?n teknik olarak ynzde 20 oran?nda maliyeti art?r?yor ancak bu maliyetin Türkiyedeki ak?ll? binalarda 15-20 yıl itinde geri d÷nn?n sa?lan?yor.

Dn?nk i?letme giderleri, ynksek gnvenlik standartlar? ve bireysel konfor ayar? gibi avantajlar? nedeniyle ak?ll? binalara olan talebin artmas? bekleniyor. Yakında normal bir hale gelecek. Çal??mak ve ya?amak anlam?nda bina ÷zelliklerinin sa?lad??? birtok kolayl?k trendlerin o y÷ne do?ru gitmesine neden oluyor.

Bunlar gibi zaman iterisinde dnzenlenebilir ve al???labilir teknik sorunlar?n yan? s?ra, en ÷nemli konu hayat? kolayla?t?rmak ad?na, otomati?e ba?lad???m?z ya?amlar?m?zd?r.

Hertürln ihtiyac? dnzenli olarak kar??lanan insanlar sosyal ortamlardan kopmaya ve giderek bireysel ya?amlara do?ru y÷nlenmeye ba?lam??t?r. Giderek büyük ?ehirlerimiz iş ve ya?am mekGnlar? ile al??veri?, sinema, yiyecek, spor gibi aktivitelerin yap?laca?? mekGnlar? da bnnyesinde bar?nd?ran ak?ll? kntnk ?ehirlerle do?maya ba?lam??t?r.

Türkiye de ak?ll? bina uygulamalar?n? yaklaşık 1990 lar?n ba??ndan itibaren g÷rmekteyiz ancak mimari tasar?m ve bina alt yap? sistemlerinin entegrasyonunun bir nrnnn olmas? gereken ak?ll? binalar?n nlkemizdeki uygulmalar? ne yaz?kki daha tok elektronik sistem ve bilgisayar teknolojisinin bir nrnnndnr. _lkemizdeki bilintsiz tnketim h?rs? nedeniyle ve yeni oan her?eye hemen sahip olma igndnmnzle yurt d???ndaki ba?a?rl? ÷rnekler yeterinc irdelenmeden yap?lan bu yap?lar ta??d?klar? s?fat? pek hak etmemektedirler.

Ak?ll? Binalar Uygulamalar

Baz? ÷zel ÷rnekler d???na binlar, herhangi bir proje gibi tasarlanmakta ve sonras?nda makina ve elektronik mnhendislerine g÷nderilip ak?lland?r?lmalar? istenmektedir. Konunun teknik y÷nnnnn a?r?l??? nedeniyle binan?n ak?lland?r?lmasnda mimar?n g÷revi daha tok mnhendislerin projelendirdi?i kablo ve kanallar? estetik bir ?ekile saptamaya tal??maktan ve bunlarla ilgili mekGn dnzenlemesi yapmaktan

ibaret olmaktad?r. Bu yakla??m uygulama a?amas?nda pek tok mekGnsal zorlu?u ve sistem aksamalar?n? da beraberinde getirmektedir.

Bu anlamda nlkemizde binalara ak?ll? s?fatın?n ynklenmesi mntahitlerin elektronik ve otomatik kontrol cihaz? ticaretiyle u?ra?anlar?n yani piyasan?n propagandas? ile yap?lan abart?l? ve iddaal? bir adland?rmad?r. Birkat sens÷r tak?lmas? ya da ak?ll? ev nrnnleriyle donat?lm?? olmas? ile bir binan?n ak?ll? olmas? itin yeterli deildir. Binalarda nst dnzey bir ak?ll?ktan s÷z edebilmek itin "ak?ll? tasar?m, ak?ll? tasar?mc? ve ak?ll? kullan?c?" birliğinin sa?lanmas? ?artt?r.


Four Times Square Binası

1999 yılında tamamlanan 48 katlı ofis binasının mimari projesi,Fox &Fowle Architects tarafından yapılmıştır.Akıllı otomasyon sistemleri ile donatılmış olan bina, enerji tasarrufu itin geli?tirilmi? sistemle ve tevreye ninimum öltnde zarar veren malzeelerden olu?maktadır. Enerji etkin ve akıllı bina özelliklerinin günnmnzdeki en geli?mi? özelliklerini sunan v bu konuda pek tok uluslarars? ödnl alan apı, binakabu?unda bulunan güne? pilleri sayesinde aktif sistemleri de üzerinde barındırmaktadır. Binada temiz enerji tnketimi saşlama amac?yla, elektrik yerine do?lgaz tercih edilmi?, ?s?tma ve soğutma fonksyonlarına yönelik olarak do?algaz yanma sistemli absorbsiyon nniteleri kullanılmıştır

Metrociy Konut ve ?? Merkezi

Mimari projesi, Do?an Tekeliye ait olan yapı, kendi içinde bir ?ehir havasına bnrnnen nitelikleryle, kent merkezinde de ya?anılabiri ortamlar sunulabileceğini ispatlamak amac?yla tasarlanmış ve kente farkl? bir ya?am tarz? kazandırmıştır. 1997 yıl? sonunda temel atılan ve kaba inıaatı 1999 sonunda bitirlen yapı; Metrocity: Star Towers ve Moon Towers olarak adlandır?lan 27 katlı iki konut kulesi ve 24 katlı bir ofis kulesinden olu?mktadır.

Mimarinin yanında büyük öltnde mnhendislik çalışmasını bir nrnnn olan Metrocty, 9 ölteğinde bir depreme göre tasarlanmıştır. ?lk bak??ta kllanıln malzemelerin kalitesi ile dikkati tekerken; sonrasında, özellikle gnveliğin saşlanmasında kullanılan sensorlar, gnvenlik kameraları alar sistemleri, havalandırma sisteleri ile alı??lmış?n dı??nda bir mekan kalitesi sunar.

En son teknolojiye sahip gnvenlik sistemi ile donatılmış olan Metrocity de, otoparktan dairelere tıkmak itin giri? lobisinde zorunlu asansör deği?tirme sistemi veözel gnvenlik kart? uygulaması öng÷rnlmnıtür. Konutların giri? kaplarında g÷rnntnln telefon ve kumandalı gnvenlik alarmı bulunmaktadır. Ayr?ca, giri? lobileri, kat holleri ve asans÷re kabinlerinde kameralar sayesinde, gvnenlik ve resepsiyon ile 24 sasat sesli ve g÷rnntnln başlant? kurulabilmektedir.

Konut içinde, home theatre altyaps?, dijital televizyon başlant?s?, internet ve data hatt? aşlant?s? saşlanarak; dı? dnnya le hertürln iletişimi kurma ortamı haz?rlanmıştır. Bunun yanında; kirli havayı iki kez filtre edip temizleyerek iteri alan ÷zel karbon-polen filtreli merkezi havalandırma sistemi ve her mekanı arı ayr? ?s?t?p soğutan VRV sistemi sayesinde enerji tasarrufuna katk?da bulunulmaktadır. Atılabilir UV filitreli pencreler sayesinde, tok katlı binalarda ya?anan hasta bina sendromu ?ikayetleri de ortadan kaldır?lm???tr. Metrocity de yangına karı? da akıl?ca ÷nlemler dnınnnlmnıtür ve yangına dayanıklı malzeme kullan?lm??tır.

Polat Tower Residence

152,10m ynksekliğinde, 42 katlı yapıda 400 daire bulunan yapıtta 31500 nokta otomasyon sistemiyle kontrol edilmektedir. Polat Tower ?n temelinde ve bina iterisinde deprem alg?layı?ları bulunmaktadır. Bu sayede bina, depremi ÷nceden alg?layıp otomasyon sistemini devreye sokmaktadır. Yapıda yangın tehlkesine karı? da ciddi ÷nlemler alınm??tır. Her dairede yangın alg?layıc?ları ve otomatik s÷ndnrncnler bulunmaktadır. Uyarı alg?landı??nda otomasyon sistemi teğitli senaryoları devreye girebilmektedir.

Bina iterisindeki tnm s dola??m? da ayn? şekilde elektronik olarak izlenmektedir. Bilgisayar sistemi, su dola??mındaki herhangi bir problemi otomatik olarak alg?layıp servisi anında harekete getirir. Binada ayr?ca, her konutun elektrik sarfiyatın? kontrol eden akıllı sayatlar bulunmaktadı. Bu sayatlar ayn? zamanda binanın elektronik sistemlerile bütünleğik olarak talı??rlar. Is?tma soğutma sistemi de istenilen şekilde programlanabilir. Blli bir ?s?y? nrekli muhafaza edebildi?i gibi günnn belirli saatlerinde farkl? ?s?lara da programlanabilir.

Parlemento Binası / Reichstag

1894 y??nda, mimar Poul Wallot tarafından tasarlanan yapının, 1999 yılında Norman Foster tarafından dı? kabu?a dokunulmadan it mekan? tamamen deği?tirilmi?; gelece?e y÷nelik ferah, büyük ve "enerji korunumlu" bir yapı tasarlanm??t?r.

Cam kube cift cidarl?dır. D??taki katman lamine camdır ve aralarında vantilasyon derzlri burakılm??t?r.

Binaya temiz hava, hava bacaları ve d÷?emeler yoluyla alınm??t?r. Ayr?ca binanın havalandır?lmasında ortadaki 15m tapındaki koni oldukta ÷nemli role sahiptir. Bu binanın havalandırlıması itin harcanan enerji, bugün yıllık 5000 ki?inin evinde kullandı?? ile e? de?erdedir. Yerin 300m altında s?cak su depoları vardır. Buradaki su pomalar yardımıyla yapı içinde dola?t?r?l?r b÷ylelikle yap?n?n ?sınması saşlan?r. Koninin üzerindeki atıl? aynalar sayesinde, bina itine ve a?a??daki meclis salonuna do?al ???k yans?tıl?? bulunur.

Koni ile kubbe arasındaki hareketli sper; güneğin y÷nnne g÷re hareket ederek zararl? güne?etkilerini kontrol altına alır ya a tamamen iteri alır. Bu havalandırma, aydınlatma ve g÷lgeleme sistemleri binan?n tatısın yerle?tirilmi? 100 adet solar fotovoltoik panel ile saşlanmaktad?r.

Arkas Holding Y÷netim Binası

Arkas Y÷netim Binası izmirin ilk akıllı binası olarak nitelenmektedir. Mimari projesi Ahmet Ya?c?O?lu tarafından, elektrik projesini ise Namık Onmu? tarafından tasarlanm??t?r. Mevcut bir binan?n akılland?r?ld??? tasarım sürecinde arsan?n ta??d??? teknik ÷zellikler ( viadnkler nedeniyle olu?an gürnltn ) imar kuralların?n getirdi?i k?s?tlamalar ( gabari ) mevutta var olan ta??y?c? sisteme uyum saşlama zorunlulu?u nedeniyle ortaya tıkan k?s?tlamalar ( kolon aksları ) ve mal sahibinin taleplerinden do?an k?s?tlamalar ( kat sayısından taviz vermeme ) gibi zorlayıc? bazı etmenler olmu?tur.

Yap?n?n iklimlendirme sistemiolarak kat ynksekliğinin azl???ndan dolayı Chiller sistemdeki kanal uyglamas? yapılamamı? mn?avir firma olan Gentan?n ÷nerisiyle VRV/HRV denen ve eksoz yapma ÷zelliği de olan bir sistem uygulanm??t?r. Buna ek olarak sistemde ciddi bir bilgisayar a?? ciddi bir UPS desteği ve jenarat÷r sistemi vard?r. Merkezi bir gnvenlik sisteminin kuruldu?u bu binada yangın durumunda otopark katlarında yerle?tirilen duman uyarıc?ları ve normal katlarda merkezi haberdar eden otomatik uyar? sistemi kurulmu?tur. Bu sistemde makine dairesiz asans÷r yani asans÷r sisteminin kabinin yan?na monte edildi?i bir uygulama yapılm??t?r. B÷ylelikle asans÷r arızaland???nda ya da elektrik kesildi?inde kat aras?nda kalmaz, en yakın kata kadar gider ve kapılar?n? atar.
Bu haber 4436 defa okunmu?tur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

EKOLOJIK MAHALLE LER KÖYLER

EKOLOJIK MAHALLE LER KÖYLER EKOLOJIK MAHALLE LER KÖYLER

cialis prijs viagra pillen viagra voor vrouwen kamagra gel viagra prijs

cialis prijs viagra pillen viagra voor vrouwen kamagra gel viagra prijs

cialis prijs viagra pillen viagra voor vrouwen kamagra gel viagra prijs

ANKET

İSTANBULUN PLANLAMA POLİTIKASINA KATILIYORMUSUNUZ?Tüm Anketler

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapy: MyDesign Haber Sistemi